Aktualności

Aktualności

Regulamin Sklepu Internetowego Kolor Studio

 

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należącego do Zdzisław Kurek Kolor Studio dostępnego pod adresem www.kolorstudio.pl (zwanego dalej „Sklepem Internetowym”). Regulamin określa zasady zawierania oraz realizacji umów, zasady i warunki świadczenia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną, a także prawa i obowiązki Klienta oraz Sklepu Internetowego. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

 

§1. DEFINICJE

1.       Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna dokonująca zakupu dobra na rzecz konsumpcji własnej lub w celu dalszej dystrybucji oraz nabywająca prawa do jej własności. 

2.       Konsument -osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. [art.22 Kodeksu Cywilnego]

3.       Dni robocze – dni robocze od poniedziałku do piątki z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4.       Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

5.       Rejestracja – czynność faktyczna dokonana w sposób przedstawiony w regulaminie, wymagana do uzyskania wszystkich funkcjonalności sklepu przez Klienta.

6.       Sprzedawca – oznacza firmę Zdzisław Kurek Kolor Studio z siedzibą w Częstochowie (42-200) ul. Łódzka 245, NIP 5731061303, REGON 150747470, e-mail biuro@kolorstudio.pl, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

 

Numer BDO: 000488496

 

7.       Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

8.       Towar – to produkt oferowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, mogący być obiektem umowy sprzedaży.

9.       Dostawa – dostarczenie Klientowi Towaru określonego w zamówieniu za pośrednictwem Dostawcy.

10.   Dostawca – firma zewnętrzna realizująca dostawy Towaru na zlecenie Sprzedawcy.

11.   Konto – indywidualny panel każdego Klienta uruchamiany przez Sprzedawcę po dokonaniu Rejestracji.

12.   Login – indywidualny wyróżnik Klienta wymagany wraz z Hasłem w celu uzyskania dostępu do Konta.

13.   Hasło – ciąg znaków ustalony przez Klienta w trakcie Rejestracji będący zabezpieczeniem dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

14.   Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność zawodową lub gospodarczą i dokonującą czynności związanych bezpośrednio z jej działalnością.

15.   Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – osoba fizyczna, która zwiera Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, w sytuacji gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla danego Przedsiębiorcy charakteru zawodowego, który to wynikałby wprost z przedmiotu wykonywanej działalności, udostępnionej na podstawię przepisów CEIDG.

 

 

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.       Sklep internetowy Kolor Studio zarządzany jest przez firmę Kolor Studio Zdzisław Kurek, z siedzibą w Częstochowie 42-200 przy ul. Łódzkiej 245, NIP 5731061303, REGON 150747470

2.       Niniejszy regulamin stanowi regulamin, o którym mowa a art.8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.       Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową materiałów budowlanych oraz narzędzi będących w aktualnej ofercie sklepu.

4.       Znajdujące się na Stronie Internetowej Sklepu informacje o towarze i cenie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią wyłącznie zaproszenie do złożenia przez klienta zapytania ofertowego

5.       Sprzedaż odbywa się zgodnie z regulaminem.

6.       Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu oraz zobowiązuje do przestrzegania zawartych w nim postanowień.

7.       Założenie konta oraz korzystanie ze Sklepu jest bezpłatne.
Zamawiający zobowiązany jest do podania prawdziwych danych teleadresowych.

8.       Sprzedawca wykorzystuje mechanizm pików „cookie”. Wykorzystanie plików „Cookie” ma na celu poprawę funkcjonowania Sklepu Internetowego na urządzeniach Klienta. Klient ma możliwość wyłączenia mechanizmu w przeglądarce urządzenia, jednakże może to wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie strony.

9.       Zabronione jest umieszczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie Sklepu Internetowego, a także pozostałych usług świadczonych przez Sprzedawcę w sposób naruszający dobra osobiste osób trzecich oraz naruszający obowiązujące przepisy prawa.

10.   Ze względu na publiczny charakter Internetu oraz fakt wykorzystywania usług świadczonych drogą elektroniczną, korzystanie ze Strony Internetowej wiąże się z zagrożeniem pozyskania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Z tego względu Sprzedawca zaleca stosowanie środków technicznych zmniejszających ryzyko ze strony Klienta, w szczególności programy antywirusowe oraz wszelkie środki ochrony tożsamości w Internecie. Sprzedawca oświadcza, iż dokłada wszelkich starań w zakresie bezpieczeństwa Sklepu Internetowego a także nigdy nie wystąpi z prośbą o Hasło do Konta Klienta.

11.   Zabronione jest korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz jego zasobów w celu prowadzenia przez Klienta działalności naruszającej interes własny Sprzedawcy. Dotyczy to zarówno działalności reklamowej, działalności polegającej na zamieszaniu treści niezwiązanych z Działalnością sprzedawcy, treści wprowadzających w bład oraz wszelkich pozostałych czynności działających na szkodę Sprzedawcy.

 

§3 OFERTA

 

1.       Sprzedawane produkty są fabrycznie nowe, są zgodne z aktualnie obowiązującymi normami, wolne od wad fizycznych i prawnych, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski i są objęte gwarancją producenta. Posiadają one wymagane prawem atesty. W przypadku niezgodności otrzymanego towaru z umową, Klientowi przysługują roszczenia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i warunkami gwarancji.

2.       Wszystkie prezentowane ceny są cenami brutto obejmującymi podatek VAT.

3.       W przypadku ewentualnej zmiany cen zamawianych towarów Zamawiający zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Kolor Studio przed realizacją zamówienia.

4.       Koszty transportu ustalane są indywidualnie w zależności od ilości zamówionego towaru oraz miejsca przeznaczenia. W celu uzyskania informacji na temat transportu oraz jego kosztów należy skontaktować się z obsługą Sklepu.

5.       Rzeczywisty wygląd zakupionych produktów może odbiegać od zdjęć poglądowych,

6.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen prezentowanych towarów, a także do usuwania i dodawania produktów. Zastrzega również prawo do wprowadzania, odwoływania, jak i zmian akcji promocyjnych w dowolnym momencie.

7.       Cena podana w koszyku nie obejmuje kosztów transportu. O kosztach transportu Zamawiający zostanie poinformowany po złożeniu zamówienia.

8.       Koszt transportu, z wyjątkiem akcji promocyjnych dotyczących darmowej wysyłki, pokrywa Zamawiający.

 

§4 REJSTRACJA

 

1.       Utworzenie Konta Klienta jest możliwe poprzez nieodpłatną Rejestrację.

2.       Proces Rejestracji oraz założenia Konta Klienta nie jest czynnością obowiązkową w celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

3.       W celu rejestracji Klient powinien uzupełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę oraz ustalić indywidualne Hasło.

4.       W trakcie rejestracji Klient ma możliwość zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

5.       W trakcie rejestracji Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Kolor Studio oraz partnerów.

6.       W momencie przesłania wypełnionego formularza Klient otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Na tej podstawie drogą elektroniczną zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta. W rezultacie poprawnej rejestracji Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta, możliwości edycji swoich danych oraz składania zamówień.

 

§5 ZAMÓWIENIA

 

1.       Zarówno zamówienia jak i zapytania ofertowe mogą być składane 24 godziny na dobę, poprzez dodawanie towarów do koszyka oraz wypełnienie danych kontaktowych. W przypadku jednorazowego zakupu nie jest wymagana rejestracja Klienta.

2.       Każde zamówienie określa szczegółowo asortyment, ilość, cenę, oczekiwany termin i miejsce dostawy oraz dane teleadresowe i formalne Zamawiającego.

3.       Sprzedawca zastrzega sobie 24 godziny na rozpatrzenie złożonego zamówienia. Zamówienia złożone po godzinie 15 w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane będą od godz. 8.00 następnego dnia roboczego.

4.       Produkty modyfikowane na specjalne życzenie można zamawiać na podstawie zamówień indywidualnych – zapytania do Sprzedawcy należy kierować kanałami dostępnymi w zakładce Kontakt. Zamówienia składane za pośrednictwem poczty elektronicznej winny zawierać rodzaj oraz ilość Towaru, kolor w przypadku produktów barwionych, preferowany sposób dostawy oraz dane teleadresowe. W wiadomości zwrotnej Sprzedawca przedstawia cenę wskazanych Towarów, możliwe sposoby płatności oraz sposoby i koszt Dostawy Towarów.

5.       Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego stanowi przedstawienie Sprzedawcy przez Klienta oferty sprzedaży Towarów obejmujących dane zamówienie.

6.       Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca przesyła stosowną informację dotyczącą potwierdzenia złożenia zamówienia na podany w trakcie rejestracji przez Klienta adres e-mail.

7.       Następnie Sprzedawca przesyła a wskazany adres e-mail informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja ta jest oświadczeniem Sprzedawcy o fakcie przyjęcia oferty Kupującego o której mowa jest w §5 ust. 5 niniejszego regulaminu, i z chwilą otrzymania potwierdzenia przez klienta zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.

8.       W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży , potwierdzenie jej warunków zostaje przekazane Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Sprzedawcę.

 

 

 

§5 PŁATNOŚCI

 

1.       Prezentowanie na Stronie Internetowej Sklepu ceny stanowią ceny brutto i nie obejmują kosztów transportu prezentowanych Towarów, które będą dotyczyć Klienta oraz są dostępne do wyboru w trakcie składania zamówienia. Orientacyjny koszt dostawy prezentowany jest w podglądzie Koszyka. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z Umowy Sprzedaży są prezentowane na etapie składania zamówienia.

 

2.       Ceny wszystkich produktów farbiarskich oraz tynków dotyczą produktów w kolorze białym oraz nie uwzględniają ewentualnych kosztów barwienia.

3.       Sklep Internetowy Kolor Studio akceptuje następujące formy płatności:

 

·         Przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz po wpłynięciu środków pieniężnych na rachunek bankowy sprzedawcy.

·         Gotówką przy odbiorze osobistym

·         Kartą płatniczą lub przelewem bankowym za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności Przelewy24 - realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz po otrzymaniu potwierdzenia z systemu Przelewy24 informacji o przetworzeniu i pozytywnym zakończeniu płatności.

4.       Gotówką za pobraniem, płatna Dostawcy w trakcie Dostawy – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.

5.       Po złożeniu zamówienia, Kolor Studio zweryfikuje mailowo bądź telefonicznie jego ważność oraz dane dotyczące całkowitego kosztu zamówienia. W celu skierowania zamówienia do realizacji należy ustalić z przedstawicielem Kolor Studio:

 

·         adres dostawy

·         całkowity koszt zamówienia

·         termin dostawy

·         formę i termin płatności

·         dane kontaktowe

·         okoliczności uniemożliwiające realizacje zamówienia

·         dane potrzebne do wystawienia faktury VAT bądź paragonu

 

 

6.       Klient ma możliwość zmiany zamówienia do momentu przekazania go do realizacji
W przypadku braku dostępności zamówionego towaru, Zamawiający jest niezwłocznie zawiadamiany o możliwości zmiany zamówienia, wydłużenia czasu realizacji, bądź o anulowaniu zamówienia
Po wysłaniu zamówionego materiału na adres Zamawiającego, bądź po zabarwieniu materiału nie jest możliwe anulowanie zamówienia.
Kolor Studio zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia do realizacji bądź odstąpienia od jego realizacji w przypadku wystąpienia Siły Wyższej.
Czas realizacji zamówień wynosi około 4 dni roboczych, a w przypadku produktów mieszanych fabrycznie – do 14 dni roboczych.

7.       W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin zapłaty informując o zaistniałym fakcie Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu płatności, Sprzedawca prześle klientowi informację o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 

 

§6 DOSTAWY

 

1.       Dostawy realizowane są na terenie całego kraju.

2.       Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia produktów w stanie wolnym od wad. 

3.       Sprzedawca zobowiązuje się poinformować klienta o szacowanej liczbie Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy zamówienia.

4.       Koszty dostawy z wyjątkiem produktów objętych darmową wysyłką pokrywa Zamawiający.

5.       Towary dostarczane są Klientowi na adres wskazany w zamówieniu za pośrednictwem Dostawcy.

6.       W dniu nadania Towaru do Klienta, Klient informowany jest o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.

7.       W momencie odbioru Towaru przez Klienta, Klient zobowiązany jest dokonać oględzin dostarczonego Towaru. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub ubytku Klient ma prawo żądać od przedstawiciela Dostawcy spisania właściwego dla sytuacji protokołu. Reklamacje Dostaw bez spisanego protokołu nie będą rozpatrywane.

 

8.       Sprzedawca, przesyła fakturę VAT lub paragon przy pomocy poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany podczas składania zamówienia przez Klienta. Faktura VAT dostarczana jest w formie pliku .PDF. W celu otworzenia dokumentu, Klient powinien dysponować bezpłatnym oprogramowaniem kompatybilnym z tym formatem. Na życzenie Klienta Faktura VAT w postaci papierowej może zostać dołączona do przesyłki.

9.       W przypadku nieobecności klienta pod wskazanym przez niego adresem Dostawy, podanym w procesie składania zamówienia, przedstawiciel Dostawcy podejmie próbę kontaktu oraz ponownego doręczenia. W przypadku zwrotu niedoręczonego Towaru przez Dostawcę z winy Klienta, Klient zostanie obciążony kosztami przesyłki powrotnej.

10.   Koszt, termin oraz możliwość ponownej dostawy jest ustalany poprzez kontakt pracownika Sklepu Internetowego z Klientem.

11.   Po wypełnieniu obowiązków wynikających z Umowy Sprzedaży, Sprzedawca skontaktować się z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej z zaproszeniem do wypełnienia ankiety satysfakcji kupującego, której wyniki mają poprawiać jakość świadczonych usług. Udział w ankiecie jest dla Klienta dobrowolny.

 

§7 GWARANCJA

 

1.       Wszystkie Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru.

2.       Szczegóły dotyczące gwarancji poszczególnych Towarów są dostępne na życzenie u Obsługi sklepu i są zależne od systemowości poszczególnych rozwiązań.

 

 

 

§8 WARUNKI RĘKOJMI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 

 

1.       Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar pozbawiony wad i jest odpowiedzialny wobec przedsiębiorcy jeżeli Towar ma wadę.

 

2.       W przypadku stwierdzenia wady, Przedsiębiorca może:

 

a)      wystąpić o obniżenie ceny albo odstąpić od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca w sposób niezwłoczny i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni wadliwy Towar na wolny od was albo wadę usunie.

Rozwiązanie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar został już uprzednio naprawiony lub wymieniony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Wobec zaproponowanego przez Sprzedawcę rozwiązania usunięcia wady, przedsiębiorca może żądać wymiany Towaru na wolny od wad, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wskazany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe lub wiązałoby się z nadmiernymi kosztami w porównaniu z proponowanym przez Sprzedawcę sposobem. W trakcie oceny niewspółmierności kosztów do sytuacji uwzględniona zostaje wartość Towaru pozbawionego wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także pod uwagę brane są ewentualne niedogodności na jakie narażony może być Przedsiębiorca.

 

b)      zażądać wymiany Towaru wadliwego, na wolny od wad lub usunięcia wady. Sprzedawca zobowiązany jest wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub dokonać usunięcia wady w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy.

 

 

 

 

 

3.       Sprzedawca ma prawo odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy, w sytuacji gdy doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób proponowany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wiązałoby się z nadmiernymi kosztami po stronie Sprzedawcy.

 

4.       W przypadku Przedsiębiorców, sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi przed upływem 1 roku od dnia Dostawy.

5.       Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi w  przypadku, w którym Towar nie został został zbadany przez Przedsiębiorcę w sposób przyjęty dla Towarów danego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o zdiagnozowanej wadzie.

6.       Wszelkiego typu reklamacje związane z Towarem, powinny być kierowane przez Klienta w formie pisemnej na adres Sprzedawcy tj. Kolor Studio, ul. Łódzka 245, 42-200 Częstochowa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@kolorstudio.pl

7.       Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do treści otrzymanego od Przedsiębiorcy pisma.

8.       W zgłoszeniu reklamacyjnym Przedsiębiorca powinien zawrzeć opis zaistniałego problemu.

9.       Sprzedawca nie odpowiada za szkody i uszkodzenia spowodowane stosowaniem sprzedawanych Towarów w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

 

§9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1.       Szczegółowe zasady ochrony Danych Osobowych zawarte są w polityce prywatności zawartej na Stronie Internetowej Sklepu.

2.       W trosce o prywatność naszych klientów nie udostępniamy danych zarejestrowanych w naszym serwisie firmom zewnętrznym. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Kolor Studio danych osobowych zawartych w zamówieniu, a także danych kontaktowych uzyskanych poprzez kontakt z zamawiającym zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, która gwarantuje prawo wglądu do własnych danych, ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Klauzula informacyjna:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Kolor Studio Zdzisław Kurek

Łódzka 245, 42-200 Częstochowa

NIP 5731061303,

Dalej wymieniane jako Kolor Studio

 

3.       Kolor Studio wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem ul. Łódzka 245, 42-200 Częstochowa oraz adresem mailowym sklep@kolorstudio.pl

4.       Państwa dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu, adresu poczty mailowej oraz danych firmowych zostały pozyskane za pomocą: naszej strony internetowej, wysłania do nas korespondencji mailowej, papierowej, w skutek bezpośredniego kontaktu telefonicznego oraz w trakcie procesu zakupowego w Kolor Studio.

5.       Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do wykonania umowy lub podjęcia działań do jej zawarcia. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednej lub większej liczbie stosownie do określonych celów, w których została wyrażona zgoda, to jest w szczególności celów marketingowych (maile i telefony) i informacyjnych (newsletter), podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit b , art. 6 ust.1lit c oraz art. 6 ust 1 lit f RODO).

6.       Pozyskane od Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych mogą być przede wszystkim spółki i inne podmioty powiązane kapitałowo. Dane osobowe przekazane będą tylko w celu określonym w paragrafach 4 i 6 niniejszego regulaminu.

7.       Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.

8.       Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych.

9.       Z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny. Są Państwa uprawnieni do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego.

10.   W dowolnym momencie mają Państwo prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11.   Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy.

12.   Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a jeżeli zostało podane w celu zawarcia umowy, jest warunkiem jej zawarcia.

13.   Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

 

§10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY, ZWROTY, REKLAMACJE

 

1.       Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą z prawami Konsumenta, który zawarł Umowę Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2.       Upływ terminu rozpoczyna się z momentem dostarczenia Towaru Klientowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, niebędącej Dostawcą.

3.       Zarówno Konsument jak i Przedsiębiorca z uprawieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenia mogą być składane na piśmie na adres siedziby Sprzedawcy tj. Kolor Studio, ul. Łódzka 245, 42-200 Częstochowa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@kolorstudio.pl

4.       W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, przed przyjęciem jej przez Sprzedawcę, umowa staje się niewiążąca dla stron. W sytuacji odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży jest ona uważana za rozwiązaną.

5.       Sprzedawca ma obowiązek zwrócić płatność Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawieniami Konsumenta, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili zwrotu towaru w stanie niepogorszonym przez Konsumenta, lub Przedsiębiorcę z uprawieniami Konsumenta. Kwota zwrotu zostanie pomniejszona o poniesione przez Sprzedawcę koszty transportu.

6.       Konsument lub Przedsiębiorca z uprawieniami Konsumenta zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Towaru do Sprzedawcy, jednakże nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym nastąpiło odstąpienie od Umowy Sprzedaży. W celu zachowania terminu niezbędne jest odesłanie Towaru do Sprzedawcy na adres Kolor Studio, ul. Łódzka 245, 42-200 Częstochowa tel.601913128.

7.       W sytuacji odstąpienie od Umowy Sprzedaży Klient będący Konsumentem bądź Przedsiębiorcą z uprawieniami Konsumenta ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty transportu Towaru. W przypadku, gdy Towar nie może być w prosty sposób zwrócony przez Klienta, Sprzedawca może przedstawić ofertę transportu zwracanego Towaru.

8.       Klient odstępujący od Umowy będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą z prawami Konsumenta ponosi pełną odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru wykraczające poza zakres koniecznych czynności umożliwiających cech i funkcjonalności Towaru zgodnych z jego przeznaczeniem.

9.       Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na numer rachunku bankowego odbiorcy wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Klient zgodził się na inny sposób zwrotu będący w danej sytuacji dogodniejszym.

10.   Polityce zwrotów nie podlegają produkty modyfikowane na życzenie Klienta takie jak: farby, tynki, masy dekoracyjne, których właściwości zostały zmodyfikowane.

11.   Towar jest uznawany za zgodny z zawartą Umową sprzedaży, jeżeli za zgodne można uznać:

a)      opis produktu, jego rodzaj oraz ilość, funkcjonalność i kompletność.

b)      przydatność w określonym zakresie, do którego został przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawieniami Konsumenta, który to powiadomił o celu stosowania Sprzedawcę przed zawarciem Umowy Sprzedaży oraz uzyskał oraz uzyskał od Sprzedawcy potwierdzenie możliwego zastosowania produktu.

c)       przydatność do celów, w których zwyczajowo używa się tego rodzaju Towaru z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych, przepisów prawa oraz praktyk ogólnych.

 

12.   Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku zgodności Towaru z umową w sytuacji, w której Konsument lub Przedsiębiorca z uprawieniami Konsumenta został poinformowany najpóźniej w momencie zawarcia umowy, wyraźnie poinformowany o cechach produktu odbiegających od wymaganej zgodności Towaru z Umową Sprzedaży oraz zaakceptował Towar w takiej postaci.

13.   W sytuacji, w której Towar uznaje się za niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsumenta lub przedsiębiorca z uprawieniami Konsumenta może żądać jego wymiany lub naprawy.

14.   Sprzedawca może dokonać wymiany w sytuacji ,w której Konsument lub Przedsiębiorca z uprawieniami Konsumenta zażąda naprawy jak również Sprzedawca może dokonać naprawy  w sytuacji ,w której Konsument lub Przedsiębiorca z uprawieniami Konsumenta zażąda wymiany, w przypadkach gdy doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób zaproponowany przez  Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawieniami Konsumenta jest niemożliwe lub wiązałoby się z nadmiernymi kosztami dla Sprzedawcy. W sytuacji, w której naprawa lub wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów ze strony Sprzedawcy, może on odmówić przywrócenia Towaru do warunków zgodności z umową.

15.   W trakcie oceny nadmiernych kosztów po stronie Sprzedawcy zostają uwzględnione wszystkie okoliczności jak chociażby wartość Towaru zgodnego z umową, niedogodności dla  Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawieniami Konsumenta oraz znaczenie niezgodności Towaru z umową w ogólnym zarysie sytuacji.

16.   Naprawa oraz wymiana odbywa się w rozsądnym czasie od momentu powiadomienia Sprzedawcy i jest zależny od sytuacji.

17.   Sprzedawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

18.   Wszelkiego typu reklamacje związane z Towarem, powinny być kierowane przez Klienta w formie pisemnej na adres Sprzedawcy tj. Kolor Studio, ul. Łódzka 245, 42-200 Częstochowa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@kolorstudio.pl

19.   Zgłoszenie reklamacyjne dotyczące Towarów wadliwych lub niekompletnych powinno zawierać następujące informacje:

·         numer faktury sprzedaży

·         opis wady/usterki

·         dokumentację zdjęciową

·         datę stwierdzenia wady/usterki

·         rodzaj roszczenia (gwarancja/rękojmia)

·         lokalizację Towaru.

20.   W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Towaru w transporcie należy skontaktować się z obsługą sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@kolorstudio.pl lub telefonicznie pod numerem 601 913 128. Do złożenia reklamacji transportowej niezbędny jest protokół szkody spisany w obecności kuriera – w przypadku jego braku należy skontaktować się z firmą kurierską w celu jego spisania. Skan dokumentu należy załączyć do zgłoszenia reklamacyjnego wraz z dokumentacją zdjęciową uszkodzonego Towaru obrazującą w pełni rodzaj oraz skale uszkodzeń. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać również dane kontaktowe oraz opis skali zniszczeń tj. ilość uszkodzonych sztuk. Zgłoszenia reklamacyjne bez protokołu szkody wypisanego przez Dostawcę nie będą rozpatrywane.

21.   W przypadku rozbieżności otrzymanego Towaru ze złożonym zamówieniem należy niezwłocznie skontaktować się z obsługą sklepu telefonicznie pod numerem 601 913 128 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@kolorstudio.pl w celu wyjaśnienia niezgodności oraz ustalenia kroków doprowadzenia zamówienia do stanu zgodnego z Umową Sprzedaży.

 

§11 Usługi nieodpłatne świadczone drogą elektroniczną.

 

1.       Sprzedawca świadczy następujące usługi drogą elektroniczną w sposób nieodpłatny:

·         obsługa formularza kontaktowego

·         prowadzenie konta klienta

·         prowadzenie Newsletteru

2.       Korzystanie z powyższych usług jest dla Klienta dobrowolne. Rezygnacja z usług nieodpłatnych jest możliwa w każdym momencie i polega kolejno na zaprzestaniu korzystania z formularza kontaktowego, usunięciu konta klienta oraz wypisaniu się z Newsletteru.

3.       Sprzedawca może zablokować dostęp do Konta Klienta i pozostałych usług nieodpłatnych w przypadku stwierdzenia działania Klienta na szkodę Sprzedawcy lub pozostałych Klientów.  O fakcie zablokowania dostępu do Konta Klienta, Klient zostanie powiadomiony z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres wskazany w trakcie Rejestracji.

 

§10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

1.       Właściciel Sklepu Internetowego Kolor Studio nie bierze odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe na skutek korzystania z serwisu internetowego oraz powstałe na skutek korzystania z zakupionych towarów.

 

 

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.       W sprawach, które nie są uregulowane niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

2.       Wszelkie zmiany w powyższym regulaminie będą dostarczone do użytkowników poprzez umieszczenie uaktualnionej wersji na stronie internetowej KolorStudio.pl

3.       Sprzedawca zastrzega prawdo do zmiany niniejszego regulaminu.